МОНГОЛ УЛСЫН ОНЦГОЙ КОМИССЫН 2021 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ БАТАЛСАН “ОЙ ХЭЭРИЙН ГАЛ ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТЭМЦЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ” 02 ДУГААР АЛБАН ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮН 2021 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 10-НЫ 08 ЦАГТ ЯАРАЛТАЙ ЦУГЛАР ДОХИОГООР НЭГДЭЖ АЛБА ХААГЧДЫН АРАНЗАНД БАЙВАЛ ЗОХИХ БҮРДЭЛД ШАЛГАЛТ ХИЙЖ АЛБАНЫ БЭЛТГЭЛ БЭЛЭН ДЭЭШЛҮҮЛЭН АЖИЛЛАХЫГ ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ БОЛГОН АЖИЛЛАЛАА.